ÇSÖY İlkeleri

ÇSÖY İLKELERİ

1. Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları (ÇSÖY) Platformu öğrenci tabanlı bir
oluşumdur. Bu oluşum toplumcu, ekolojist bir çizgidedir. Halktan ve emekten
yanadır.

2. ÇSÖY farklı üniversitelerden bileşenlerin düzenlediği, çevre sorunlarına duyarlı
öğrencilerin katıldığı bir platformdur. Her sene farklı bir üniversitenin çevre ile ilgili
çalışma yapan, STK'lardan bağımsız bir topluluğunun ev sahipliğinde düzenlenir.

3. Sempozyumun hazırlanmasından, sadece o sene bu sempozyumu düzenleme
görevini üstlenmiş üniversite öğrencileri değil sempozyuma katılan veya katılacak
bütün üniversite öğrencileri sorumludur. Bu sayede sempozyumun hazırlanması
diğer sempozyumlardan farklı olarak kolektif üretime dayanır. Bunu düzenleme
kurulu yürütür.

4. ÇSÖY platformu herhangi bir meslek disiplinlinin tekelinde değildir. Platform, çevre
sorunlarına bütüncül çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Bu yüzden platform
disiplinler üstü bir yapıdadır.

5. Yeni katılan bileşen , 2 ÇSÖY etkinliği (sempozyum/forum vs.) boyunca stajyer
bileşen olarak kalır. Stajyer bileşen, ÇSÖY’ün işleyişini öğrenmesine fırsat tanıyan, 2
ÇSÖY etkinliğine katıldıktan sonra, bileşen olur. Stajyer bileşenlerin  3. ÇSÖY etkinliğine kadar(En az 1 forum ve 1 sempozyum olmak üzere) ÇSÖY etkinliklerine ev sahipliği yapmak için aday olma hakkı YOKTUR.

6. Her foruma ve sempozyuma katılan üniversite bileşenlerinden 2'şer kişi düzenleme
kuruluna eklenir.
o Forumdaki kişiler kendileri ayrılmadıkça düzenleme kurulunda görev almaya
devam edebilirler.
o Foruma bağımsız katılım (topluluklardan bağımsız olarak) da halihazırda
düzenleme kuruluna dahil olmakla mümkün olabilir. (Topluluktan ayrılan, mezun olan ya da başka bir üniversitede eğitimine devam eden bileşenlerin bileşenliği baki kalır.)
o Bu temsilciler yönetim kurulu değil, bir yürütme kurulu gibi çalışır.
Sempozyum dışındaki etkinliklere karar verirler. Ancak asıl karar mercii
'sempozyum'dur.

7. Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumu, ülkemizdeki çevre
sorunlarına çözüm üretme amacı güder; siyasetin dar anlamını aşan politik tavır ve
bilimsel bilginin toplumda ayrı işlenmeyeceğini savunan toplumcu bir tutumu vardır.
Bunun için kendi içinde tartışma ortamlarını yaratır.

8. Tüm ÇSÖY etkinliklerinin düzenlenmesinde öncelikle öğrenci öz kaynaklarından
yararlanılır. Hiçbir şekilde sponsor alınamaz. Sadece Türkiye’deki kamu kurumu
niteliğinde olan kurumlardan (belediyeler, bakanlıklar, üniversiteler, TÜBİTAK gibi)
ve demokratik kitle örgütlerinden sempozyum içeriğine uygunluk şartı aranarak
destek alınabilir. Hiçbir koşulda AB, ABD veya diğer dış kaynaklı fonlar
kullanılamaz. Destek alınacak kurumlar, düzenleme kurulunca onaylanmalıdır.
Destek alınan kurumlara ait logo, isim vb. gibi belirleyiciler sempozyum içeriğinde
(etkinliğin düzenleneceği alan ve çevresinde; afiş, kitap, el ilanı vb. basılı yayınlar
da dahil olmak üzere) kullanılamaz.

9. Her sempozyumda bir sonraki sempozyuma aday bileşenler adaylıklarını açıklarlar;
sempozyuma ev sahipliği yapacak olan üniversite bir sonraki forumda ortak irade ile
belirlenir. Forum düzenlenmesine ilişkin bilgiler “forum ilkeleri”nde geçmektedir.

10.Sempozyumun son günü tüm katılımcılara çağrı yapılarak sempozyum sonuç
bildirgesi hazırlama komisyonu belirlenir ve sempozyumun sonuç bildirgesi
hazırlanarak basın yayın organları ile kamuoyuna sunulur.

11. Sempozyumun içeriği olabildiğince iletişime dayanmalıdır. Sunumlarla boğulan bir
etkinlikten ziyade, tartışma ortamı yaratan ve bu tartışmalardan sonuç alabilen
mekanizmalar geliştirilmelidir. Atölye çalışmaları tartışma ortamları yaratılabilmesi
açısından yararlıdır.

12.Sosyal etkinlikler üniversite öğrencileri arasındaki iletişimin geliştirilmesi açısından
önemlidir. Bu gibi etkinlikler tartışmaların daha samimi ve cesaret verici sürmesini
sağlar. Kolektif çaba ve sosyalleşme imkanının en yüksek seviyede olduğu sosyal
etkinliklere önem verilmelidir.

13.Sempozyum süresi en az 3 gündür.

14.ÇSÖY ilkelerine uymayan bileşenler ilk birleşmede öz eleştiri vermelidir. Bu
doğrultuda ilkelere uymayan bileşen hakkındaki karar diğer bileşenlerin ortak
iradesiyle alınır. Bununla birlikte sempozyum düzenlenme sürecinde ilkelere
uyulmaması durumda sempozyumun geleceği hakkındaki karar verme yükümlülüğü
de yine ÇSÖY bileşenlerine aittir.

15.Sempozyuma ev sahipliği yapacak üniversite, sempozyum hazırlıkları sırasında
düzenleme kuruluna hazırlık süreci hakkında her ay bilgilendirme yapmakla
yükümlüdür.

16.Düzenleme kurulundaki bileşenlerin katılımıyla, platformun gelişimine katkı
sağlamak amacıyla alt kurullar ve işleyişleri:
o Sempozyumda sunulacak sunumların değerlendirilmesinde, ev sahibi
üniversite ile ortaklaşa çalışacak bir “İçerik Kurulu”
o www.csoybiz.com sitesinin içeriği ve güncelliğiyle, ve basın yayınla ilgili (yazı,
dergi çalışmaları dahil) konularla ilgilenecek “Yayın Kurulu”
o Kurullar ÇSÖY platformuna karşı sorumludurlar. Her forum ve
sempozyumda işleyişleri ile ilgili rapor vermelidirler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder